Arge Projesi Yapana Tanıtım Desteği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen Ar-Ge ve Yenilik Proje başvuruları için talep edilen destek tutarının; yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin TL’ye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın hibe olarak karşılanacak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen Ar-Ge ve Yenilik Proje başvuruları için talep edilen destek tutarının; yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin TL’ye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın hibe olarak karşılanacak. Kuruluşlar, destek başvurularını Bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda da yapılabilecek. Bakanlık, elektronik ortamda yapılacak başvurular için gerekli olan alt yapıyı 31 Aralık 2014 tarihine kadar sağlayacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. Yönetmelik, sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin hususları kapsayacak.

-BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ-

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik işletmeler ile üniversiteler ve araştırma kurumlarının (kuruluş) yetkilisi tarafından; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasının desteklenmesine yönelik istenen belgeleri sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa başvuru yapılacak. Kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama başvuru dosyası ile başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası elden Bakanlığa teslim edilecek. Ayrıca, Bakanlık internet sitesi üzerinden oluşturulacak uygulama üzerinden de elektronik ortamda başvuru yapılabilecek.

Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik kuruluşlar tarafından yapılacak başvurular için yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul edilebilecek. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilecek.

-DESTEK TUTARI-

Bakanlıkça bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep edilen destek tutarının; yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin TL’ye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak karşılanacak.

-DESTEKLENEN GİDERLER-

Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtları desteklenecek giderler arasında yer alacak. Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası, yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri destek kapsamında yer alacak. Desteklenecek diğer giderler ise şöyle olacak:

“Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri; yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler; tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışanının; kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri; yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri. Birden fazla kalemde yer alan harcamalar katılım bedeli adı altında toplu olarak yer alması halinde desteklenen giderler dışındaki harcama kalemleri için ayrıca ödeme yapılmayacak.”

Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar, bu Yönetmelik kapsamında desteklenmeyecek.

-DESTEK SÜRESİCİ EN FAZLA 1 YIL OLACAK-

Desteklenen kuruluş, bu Yönetmelik kapsamındaki her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonrası ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanması için sağlanan destekten bir defaya mahsus faaliyet sınırlaması olmaksızın yararlanacak. Destek süresi, Bakanlık ile kuruluş arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla bir yıl olacak.

-ÖN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME-

Ön incelemede eksiklik bulunan başvurular, resmi tatil günleri hariç olmak kaydıyla 15 gün içerisinde başvuru sahibi tarafından tamamlanacak, eksiklikleri tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Tanıtım ve pazarlama desteğinden yararlanacak kuruluşlara yapılacak ödemeler her yıl Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkanları ölçüsünde gerçekleştirilecek. Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen ödeme planı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yapılacak.

Kuruluş yetkilisi, sözleşmede yer alan hususlar ile ilgili değişiklik taleplerini faaliyetin başlama tarihinden en az 30 gün önce gerekçeli olarak Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne bildirecek. Değişiklik talepleri, değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek başvuru tarihinden itibaren resmi tatil günleri hariç tutulmak üzere en geç 15 gün içinde karara bağlanacak.

Tanıtım ve pazarlama faaliyeti sonunda gerçekleşen harcama tutarının, Bakanlıkça yapılan ödeme tutarından eksik olması durumunda aradaki fark en fazla 45 gün içerisinde Bakanlık hesabına iade edilecek.

-BAKANLIK 2014 SONUNA KADAR ELEKTRONİK BAŞVURULAR İÇİN ALTYAPIYI SAĞLAYACAK-

Bakanlık, 31 Aralık 2014 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacak başvurular için gerekli olan alt yapıyı sağlamak zorunda olacak. Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Ankara

inovatör

inovasyon.com un admini inovatör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir